Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího, tj. KORONA CZ s.r.o. se sídlem v Lochovicích, Obora 20, PSČ 267 23, IČO: 01682024, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 209920 a kupujícího (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.korona.cz/konfigurator, provozovaném společností KORONA CZ s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny právnické i fyzické osoby objednávající zboží u společnosti KORONA CZ s.r.o. a vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.korona.cz/konfigurator. Společnost KORONA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit. Kupující má možnost se seznámit s obchodními podmínkami před odesláním své objednávky a po odeslání objednávky potvrzuje, že s těmito podmínkami souhlasí. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem (dle ust. §52 odst. 3), jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II. Objednávání zboží

Objednávka je společnosti KORONA CZ s.r.o. zaslána prostřednictvím internetového obchodu. Zákazník je povinen uvést v objednávce veškeré údaje požadované v objednávkových formulářích nebo při registraci na internetovém obchodu. Nebude-li objednávka obsahovat požadované náležitosti, může být považována za neúplnou a společnost KORONA CZ s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k upřesnění anebo doplnění objednávky.

Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost KORONA CZ s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

III. Kupní cena zboží

Ceny v konfigurátoru jsou uvedeny bez DPH a s DPH a jsou vždy aktuální.

IV. Uzavření kupní smlouvy

Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti KORONA CZ s.r.o. podle čl. II. 1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 43a a násl. Občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy dochází: okamžikem doručení úplné objednávky společnosti KORONA CZ s.r.o. převzetím objednaného zboží a podpisem daňového dokladu, dodacího listu, popř. přepravního listu (dle podmínek přepravní služby).

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží a má na výběr z těchto způsobů platby: platba kartou online (GP webpay) nebo platba převodem na účet společnosti KORONA CZ s.r.o. na základě vystavené zálohové faktury, která bude zákazníkovi zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce. V případě využití možnosti platby kartou online bude kupující po dokončení objednávky automaticky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje a po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího. Při platbě na zálohovou fakturu, se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti KORONA CZ s.r.o. uvedeného na daňovém dokladu.

VI. Podmínky dodání zboží

Společnost KORONA CZ s.r.o. dodá zboží prostřednictvím přepravních společností Geis (vč. vyzvednutí na pobočce Geis Point) nebo PPL na dohodnutou adresu v pracovní dny. Pokud zákazník zvolí jako způsob dopravy Geis Point, je možné objednat zboží v omezeném množství, tj. maximálně 20 kusů, z důvodu váhové kapacity. Pakliže pro objednané zboží není zvolena vhodná přeprava, dodavatel si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy tak, aby nedošlo k poškození zboží dopravou. Není-li dohodnuto jinak, obvyklá dodací lhůta je 14 dnů od zaplacení. V případě, že si dodávka vyžádá delší termín dodání, je zákazník bezodkladně informován. Spolu s dodaným zbožím dostane zákazník daňový doklad nebo dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží, jeho množství a kupní cena. Společnost KORONA CZ s.r.o. nezodpovídá za situaci, kdy objednané zboží převezme od přepravce jiná osoba, než objednatel, tj. plátce zároveň.

VII. Reklamace, záruční doba a odstoupení od smlouvy

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat ihned, nejpozději však do druhého pracovního dne od převzetí zboží telefonicky. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Není-li k výrobku vystaven záruční list nebo není-li označen razítkem a datem, postačuje pro reklamace a poprodejní servis předložení prodejního dokladu (faktury). Na vyžádání zákazníka potvrdí KORONA CZ s.r.o. záruční list dodatečně. Zákazník podle § 53 odst. 8 Občanského zákoníku nemá právo od smlouvy odstoupit, neboť v tomto případě se jedná o zboží vyrobené dle zadání a přání zákazníka. U zboží vyrobeného na zakázku má kupující právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, že po dohodě obou stran nezačal prodávající doposud pracovat na realizaci objednávky.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z internetového obchodu korona.cz/konfiguator, provozovaného společnosti KORONA CZ s.r.o. Písemnou dohodou mezi společností KORONA CZ s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

Ochrana osobních údajů

I. Obecná ustanovení

Společnost KORONA CZ s.r.o., IČO: 01682024, se sídlem Obora 20, 267 23 Lochovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 209920, nakládá s osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou. Garantuje dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Společnost jako správce osobních údajů (dále jen: „správce“) je provozovatelem internetového obchodu www.korona.cz/konfigurator s kontaktními údaji:

 • Adresa: Obora 20, 267 23 Lochovice
 • Email: info@korona.cz
 • Telefon: +420 602 158 138

Osobními údaji se obecně rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například: jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl subjekt údajů (tj. poskytovatel osobních údajů, dále jen: „zákazník“), nebo osobní údaje, které získal na základě plnění objednávky. Tyto osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky a jejich poskytnutí je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit. Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo.
Webová stránka správce používá malé textové soubory – cookies, které se ukládají v počítači nebo mobilním zařízení zákazníka. Cookies se používají proto, aby webové stránky mohly fungovat efektivně, a poskytují informace o chování návštěvníků webu.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • Souhlas zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem;
 • identifikace zákazníka jako kupujícího, realizace nezbytných účetních operací a správné dodání zboží;
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu. Nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Omezeně může správce sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří mu se zpracováním napomáhají, například: dodání zboží (Geis Parcel CZ s.r.o., Geis CZ s.r.o., DPD CZ s.r.o.), poskytnutí webhostingu (igloonet, s.r.o.), open source software (WordPress) nebo marketingové služby (Facebook Ireland Ltd.).

VI. Práva fyzických osob

Podle GDPR mají poskytovatelé osobních údajů tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I.

Dále má poskytovatel osobních údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že:

 • přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů;
 • přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě;
 • k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na webové stránce www.korona.cz/pokladna a zaškrtnutím souhlasu „Přečetl jsem si obchodní podmínky a souhlasím s nimi“ zákazník potvrzuje, že se seznámil jak s všeobecnými obchodními podmínkami, tak i se zásadami a pravidly ochrany osobních údajů a že s nimi v celém rozsahu souhlasí. Správce je oprávněn tyto zásady měnit.

Změny obchodních podmínek včetně zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.