Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího, tj. KORONA CZ s.r.o. se sídlem v Lochovicích, Obora 20, PSČ 267 23, IČO: 01682024, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 209920 a kupujícího (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.korona.cz/konfigurator, provozovaném společností KORONA CZ s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny právnické i fyzické osoby objednávající zboží u společnosti KORONA CZ s.r.o. a vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.korona.cz/konfigurator. Společnost KORONA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit. Kupující má možnost se seznámit s obchodními podmínkami před odesláním své objednávky a po odeslání objednávky potvrzuje, že s těmito podmínkami souhlasí. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem (dle ust. §52 odst. 3), jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II. Objednávání zboží

Objednávka je společnosti KORONA CZ s.r.o. zaslána prostřednictvím internetového obchodu. Zákazník je povinen uvést v objednávce veškeré údaje požadované v objednávkových formulářích nebo při registraci na internetovém obchodu. Nebude-li objednávka obsahovat požadované náležitosti, může být považována za neúplnou a společnost KORONA CZ s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k upřesnění anebo doplnění objednávky.

Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost KORONA CZ s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

III. Kupní cena zboží

Ceny v konfigurátoru jsou uvedeny bez DPH a s DPH a jsou vždy aktuální.

IV. Uzavření kupní smlouvy

Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti KORONA CZ s.r.o. podle čl. II. 1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 43a a násl. Občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy dochází: okamžikem doručení úplné objednávky společnosti KORONA CZ s.r.o. převzetím objednaného zboží a podpisem daňového dokladu, dodacího listu, popř. přepravního listu (dle podmínek přepravní služby).

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží a má na výběr z těchto způsobů platby: platba kartou online (GP webpay) nebo platba převodem na účet společnosti KORONA CZ s.r.o. na základě vystavené zálohové faktury, která bude zákazníkovi zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce. V případě využití možnosti platby kartou online bude kupující po dokončení objednávky automaticky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje a po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího. Při platbě na zálohovou fakturu, se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti KORONA CZ s.r.o. uvedeného na daňovém dokladu.

VI. Podmínky dodání zboží

Společnost KORONA CZ s.r.o. dodá zboží prostřednictvím přepravních společností Geis (vč. vyzvednutí na pobočce Geis Point) nebo PPL na dohodnutou adresu v pracovní dny. Pokud zákazník zvolí jako způsob dopravy Geis Point, je možné objednat zboží v omezeném množství, tj. maximálně 20 kusů, z důvodu váhové kapacity. Pakliže pro objednané zboží není zvolena vhodná přeprava, dodavatel si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy tak, aby nedošlo k poškození zboží dopravou. Není-li dohodnuto jinak, obvyklá dodací lhůta je 14 dnů od zaplacení. V případě, že si dodávka vyžádá delší termín dodání, je zákazník bezodkladně informován. Spolu s dodaným zbožím dostane zákazník daňový doklad nebo dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží, jeho množství a kupní cena. Společnost KORONA CZ s.r.o. nezodpovídá za situaci, kdy objednané zboží převezme od přepravce jiná osoba, než objednatel, tj. plátce zároveň.

VII. Reklamace, záruční doba a odstoupení od smlouvy

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat ihned, nejpozději však do druhého pracovního dne od převzetí zboží telefonicky. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Není-li k výrobku vystaven záruční list nebo není-li označen razítkem a datem, postačuje pro reklamace a poprodejní servis předložení prodejního dokladu (faktury). Na vyžádání zákazníka potvrdí KORONA CZ s.r.o. záruční list dodatečně. Zákazník podle § 53 odst. 8 Občanského zákoníku nemá právo od smlouvy odstoupit, neboť v tomto případě se jedná o zboží vyrobené dle zadání a přání zákazníka. U zboží vyrobeného na zakázku má kupující právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, že po dohodě obou stran nezačal prodávající doposud pracovat na realizaci objednávky.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z internetového obchodu korona.cz/konfiguator, provozovaného společnosti KORONA CZ s.r.o. Písemnou dohodou mezi společností KORONA CZ s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 31. 3. 2017.